2009-03-23 21:06:30

Stadgar for Mini Seven Club Sweden (MSCS)paragraph

Fastställda vad årsmöte 1984, reviderade 1991, 1994, 1998, 2002, 2005 och 2009

§ 1
Mini Seven Club Sweden är en ideell förening som har till målsättning att tillvarata intresset hos ägare till, och andra intresserade av, den populärt kallade ”Hundkojan” baserade på Alec Issigonis design i alla dess former. Detta sker genom anordnande av träffar, utskick av information, förhandlingar om rabatter på reservdelar, gemensamma resor och samarbeten med bilklubbar med liknande intressen.
§ 2
Medlemskap erhålls genom erläggande av fastställd årlig avgift på klubbens postgirokonto. Medlemsavgiften faststalls av årsmötet.
§ 3
Vid inträde i klubben under kalenderåret gäller följande: Inbetalningar som görs i januari t.o.m. oktober gäller året ut. Inbetalningar som görs i november t.o.m. december gäller året ut samt även nästkommande år. Medlemmar som ej förnyat avgiften före december månads utgång stryks automatiskt ur medlemsregistret.
§ 4
Medlem skall själv och genom sitt fordon verka för att klubbens anseende hålls högt och för att klubbens målsättning respekteras. Medlem får ej avyttra eller avyttra klubbmärken eller tillhandagå andra med förmåner som endast är avsedda för medlemmar. Medlemsdekal måste borttagas från bilen vid försäljning till icke medlem.
§ 5
Utträde ur klubben sker genom skriftligt meddelande till klubben eller, genom att ny medlemsavgift ej inbetalas. Erlagd medlemsavgift återbetalas ej.
§ 6
Uteslutning kan ske om medlem ej fullgör sina förpliktelser gentemot klubben eller genom sitt handlande skadar eller motverkar klubbens intressen. Uteslutning beslutas av styrelsen, liksom eventuellt återinträde för tidigare utesluten medlem.
§ 7
Klubbens Styrelse ska bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt ytterligare minst tre ordinarie ledamöter. Ingen får väljas till mer än en styrelsebefattning samtidigt.
§ 8
Styrelseledamot väljs för en mandatperiod om ett år. Styrelsen beslutar vem i styrelsen som ska vara ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare.
§ 9
Styrelsen skall sammanträda regelbundet minst fyra gånger per kalenderår. Kallelse skall utgå till samtliga ledamöter senast 7 dagar innan mötet. Enskilda medlemmar äger rätt att, om inte särskilda skäl föreligger, delta som observator vid Styrelsesammanträden.
§ 10
Styrelsen är behörig att fatta beslut då den sammankallats enligt § 9, ordförande eller vive ordförande är närvarande, samt att det totala antalet närvarande styrelsemedlemmar är minst hälften av antalet medlemmar i styrelsen.
§ 11
8eslut av styrelsen fattas enhälligt eller genom rötning. Röstning genom ombud får ej förekomma. Beslut fattas genom enkel majoritet, där mötesordföranden har utslagsröst.
§ 12
Frågor som avser medlemsavgift, ändring av klubbens stadgar eller i övrigt har stor betydelse för flertalet av klubbens medlemmar, eller får klubbens inriktning, skall styrelsen hänskjuta till årsmöte för beslut. I brådskande fall skall extra årsmöte sammankallas.
§ 13
Styrelsen representerar i alla avseenden klubben. Juridiska handlingar tecknas av ordförande eller vice ordförande tillsammans med minst en ytterligare styrelsemedlem.
§ 14
Styrelsemedlem får icke på något sätt missbruka sin ställning i klubben, eller sin möjlighet till förhandsinformation, till att med betydande egen vinning köpa, sälja eller förmedla fordon eller delar till fordon. Om så sker äger styrelsen rätt genom beslut avsätta denna styrelsemedlem.
§ 15
Ordinarie årsmöte äger rum varje år under tiden 1 april – 30 juni. Kallelse skall skickas ut till samtliga medlemmar eller publiceras i klubbens tidning senast två veckor för årsmötet. Kallelse skall innehålla förslag till dagordning, verksamhetsberättelse samt ekonomisk redovisning.
§ 16
Vid årsmötet skall en budget finnas tillgänglig.
§ 17
Årsmötet utser en valberedning bestående av minst två personer med uppgift att till följande årsmöte lägga fram förslag till styrelse. Årsmötet skall också utse två revisorer.
§ 18
Beslut av årsmöte fattas enhälligt eller genom röstning. Röstningen skall vara öppen. Ombudsomröstning är ej tillåten. Beslut genom röstning fattas genom enkelmajoritet, där mötesordförande har utslagsröst.
§ 19
Endast medlem som erlagt medlemsavgift har rösträtt på årsmötet. Aktuellt medlemsregister skall tillhandahållas årsmötet av styrelsen.
§ 20
Beslut om ändring av stadgar kan endast fattas på årsmötet med minst 3/4 majoritet.
§ 21
Beslut om upplösning av klubben kan endast fattas på årsmöte med minst 3/4 majoritet, vid två på varandra följande årsmöten. Klubbens tillgångar vid upplösandet disponeras i enlighet med beslut av sista årsmötet.
§ 22
Extra årsmöte får hållas tidigast två månader efter ordinarie årsmöte. I övrigt gäller samma regler som för ordinarie årsmöte.
§ 23
Senast två månader efter årsmötet skall protokoll från årsmötet publiceras.
§ 24
Familjemedlemskap (sk F-medlem) skall kosta en femtedel av ordinarie medlemskap (för sk A-medlem), dock lägst 25 kronor. Familjemedlem äger röstratt vid årsmöte. Familjemedlem erhaller inte egna utskick. Familjemedlem kan den bli som är gift eller sammanboende med, eller barn till, ordinarie medlem.
§ 25
Mini Seven Club Sweden äger rätt att spara information om sina medlemmar samt deras fordon i ett dataregister. Uppgifterna får endast användas till ordinarie klubbverksamhet och registret skall föras av klubbens registeransvarige.